مرکب UV اپسون

جهت استفاده در هدهای انواع دستگاه های اکوسالونت و برای استفاده در دستگاههای فلت بد هارد و سافت که هارد برای چاپ روی اجسام سخت مانند چوب،فلز و غیره و سافت جهت چاپ روی اجسام سافت مانند پارچه ، کاغذ و غیره می باشد .

 

وزن 4 kg
#